Privacy- en cookiebeleid Willems van Bladel Advocaten

Willems van Bladel Advocaten, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister ’s-Hertogenbosch onder nummer: 76968286.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Willems van Bladel Advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website)bezoekers en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In ons Privacy- en Cookie beleid wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website en in het kader van onze dienstverlening aan klanten.
 2. Willems van Bladel Advocaten gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het uitgangspunt is dat we uw privacy optimaal respecteren en willen beschermen. Onze werkwijze hebben we om die reden in overeenstemming gebracht met de geldende AVG.

Artikel 2 Verwerkingsverantwoordelijke

 1. Via de diensten van Willems van Bladel Advocaten worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van uw persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is:
  Willems van Bladel Advocaten gevestigd aan de Daviottenweg nr. 40, 5222 BH, te ‘s-Hertogenbosch.
 3. Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via info@wvbadvocaten.nl

Artikel 3 Soorten gegevens

 1. Op het moment dat u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van ons website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn: Browsergegevens, duur van uw bezoek, pagina’s die u bezoekt, links waar u op klikt, verbindingsgegevens zoals het IP-adres, locatiegegevens op basis van uw IP-adres.
 2. Willems van Bladel Advocaten verwerkt ook gegevens door het leveren van diensten (dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de e-mail, via de telefoon of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die Willems van Bladel Advocaten onder meer verzamelt zijn: uw (bedrijfs)naam, uw adres, uw postcode, uw woonplaats, uw telefoonnummer, uw geslacht, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw betaalgegevens en andere gegevens.
 3. Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens worden gegevens die gevoelig kunnen zijn bedoeld. Hierbij kunt u denken aan persoonsgegevens over uw gezondheid, uw strafrechtelijke verleden of gegevens betreffende ras.

Artikel 4 Grondslagen voor de verwerking

 1. Willems van Bladel Advocaten baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op verschillende rechtsgronden. Een groot deel van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, verwerken wij omdat dit noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen (zie art. 6 lid 1 sub b AVG).
 2. Daarnaast baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (zie art. 6 lid 1 sub f AVG).
 3. Verder baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ondubbelzinnige toestemming (zie art. 6 lid 1 sub a AVG).

Artikel 5 Doeleinden voor de verwerking

 1. Willems van Bladel Advocaten gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
  – Om onze diensten, het geven van juridisch advies en het voeren van juridische procedures, uit te voeren;
  – Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

Artikel 6 Persoonsgegevens en derden

 1. Willems van Bladel Advocaten ontvangt uw persoonsgegevens. Willems van Bladel Advocaten zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Willems van Bladel Advocaten zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.
 2. Willems van Bladel Advocaten maakt gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze treden op als verwerker voor Willems van Bladel Advocaten. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.
 3. Willems van Bladel Advocaten heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregeling verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Artikel 7 Bewaartermijnen

 1. U mag Willems van Bladel Advocaten te allen tijde verzoeken de door u verstrekte gegevens te verwijderen.
 2. Wanneer u Willems van Bladel advocaten niet verzoekt de door u verstrekte gegevens te verwijderen dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienst-relatie tussen u en Willems van Bladel Advocaten bestaat.
 3. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering of wanneer we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Artikel 8 Beveiliging van persoonsgegevens

 1. Privacy is van groot belang voor Willems van Bladel Advocaten. Willems van Bladel Advocaten zal dan ook alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik of aanpassing.
 2. Willems van Bladel Advocaten werkt met beveiligde verbindingen en we nemen de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Artikel 9 Bezwaar

 1. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willems van Bladel Advocaten.
 2. U kunt bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten.
 3. U heeft ook het zogenoemde recht op gegevensoverdracht. Het recht op gegevensoverdracht houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Willems van Bladel Advocaten heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen.

Artikel 10 Klachten

 1. Mocht u een klacht hebben of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar info@wvbadvocaten.nl
 2. Willems van Bladel Advocaten zal uw klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen drie weken reageren. Willems van Bladel Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Artikel 11 Wijzigingen

 1. Willems van Bladel Advocaten kan het Privacy- en Cookiebeleid eenzijdig wijzigen.
 2. Willems van Bladel Advocaten raadt u dan ook aan om regelmatig deze privacy policy op wijzigingen te controleren.
 3. Mochten er grote wijzigingen worden aangebracht dan zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Het huidige privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Een schriftelijk exemplaar van het privacy- en cookiebeleid kunt u hier downloaden.