Vanaf 2 augustus 2022 is er nieuwe wet omtrent het ouderschapsverlof in werking getreden. Werkende ouders hebben vanaf heden beiden recht op betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen hiermee meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en kunnen samen de verdeling van het werk en zorg regelen. Het doorbreken van de traditionele taakverdeling tussen de man en vrouw vormde een belangrijke aanleiding.

In principe hebben ouders tot het kind acht jaar oud is, recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof betreft maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek. Heden kunnen ouders hiervan negen werkweken, geheel naar eigen inzicht, betaald ouderschapsverlof opnemen waarvoor zij een uitkering van het UWV krijgen. Indien er in de van toepassing zijnde cao afspraken zijn opgenomen omtrent deze regeling, dan vinden deze doorgang.

Maar hoe neemt men het ouderschapsverlof op? Voor elk kind tot acht jaar kan men één keer ouderschapsverlof opnemen. Ten minste twee maanden voor het geplande verlof geeft men dit aan bij de werkgever. De werkgever dient de aanvraag in voor een uitkering bij het UWV.

Indien het verlof en de uitkering worden toegekend, krijgt men in het eerste levensjaar van het kind voor negen weken 70% van het loon doorbetaald. Deze negen weken komen bovenop de zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en zes weken geboorteverlof voor de partner.

Let wel, men kan enkel in het eerste levensjaar van het kind aanspraak maken op deze regeling. Wordt hier geen gebruik van gemaakt, dan kunnen de negen weken in de jaren daarna enkel onbetaald worden ingezet totdat het kind acht jaar oud is. Tevens heeft de regeling enkel betrekking op ouders van erkende kinderen en adoptiekinderen.

Tot slot, hoe zit het dan met het ouderschapsverlof voor kinderen die geboren zijn voor augustus 2022? Voor enkele gevallen wordt een uitzondering gemaakt. Het kind moet in deze gevallen op 2 augustus 2022 jonger dan één jaar zijn, de ouders zijn op dat moment in loondienst en hebben nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof opgenomen. Het betaald ouderschapsverlof kan dan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

De vraag is echter of dat deze regeling uitkomst biedt, zeker in deze tijd gezien de inflatie en hoge energiekosten. Bovendien kan de regeling de ongelijkheid tussen arm en rijk vergroten. Financiële redenen kunnen aanleiding geven voor ouders om geen gebruik te maken van het betaald ouderschapsverlof. Immers er wordt slechts 70% doorbetaald, zou dit niet de volledige 100% moeten zijn? Tegelijk bestaat op de huidige arbeidsmarkt in een aantal sectoren al een personeelstekort, is een uitbreiding van het betaald ouderschapsverlof dan wel handig? Afijn, wellicht stof tot nadenken. De toekomst zal uitwijzen hoe deze regeling uitpakt.

Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken omtrent het ouderschapsverlof? Of anderszins arbeidsrechtelijke vraagstukken? Neem dan gerust contact met ons op!