Gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn partners onderhoudsplichtig jegens elkander. Maar hoe zit dit nu indien zij uit elkaar gaan en scheiden? Ook in dit geval zijn ex-partners onderhoudsplichtig. Partneralimentatie is in principe een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. De ex-partner met het hoogste inkomen heeft de plicht om bij te dragen in het levensonderhoud.

Bij de berekening van de hoogte van het alimentatiebedrag speelt onder andere de welstand tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap een rol. Een andere belangrijke factor is de draagkracht van de alimentatieplichtige. Deze moet natuurlijk wel zijn/haar eigen kosten kunnen dragen. Daarnaast spelen ook de behoefte van de alimentatiegerechtigde alsook de overige financiële en maatschappelijke omstandigheden van beide ex-partners een rol. Uitgangspunt bij de berekening van het alimentatiebedrag zijn de Tremanormen. Hierbij wordt rekening gehouden met het netto inkomen, de woonkosten, premie ziektekostenverzekering, huwelijksschulden, oudedagsvoorzieningen et cetera.

Met ingang van 1 januari 2023 is de berekeningswijze omtrent de draagkracht bij de partneralimentatie gewijzigd. Er wordt in beginsel geen rekening meer gehouden met de daadwerkelijke woonlasten, maar met een ‘woonbudget’ van 30% van het netto besteedbaar inkomen. Bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie wordt al geruime tijd gerekend met de forfaitaire woonlast van 30% van het netto besteedbare inkomen. Hieronder vallen de (kale) huur of hypotheek (rente, bijtelling, eigenwoningforfait, premie/aflossing en een forfait van € 95,- per maand voor overige eigenaarslasten), maar ook eventuele hogere energielasten en onderhoudskosten eigen woning et cetera.

De reden achter de aanpassing van de berekeningsmethode is meerledig. Allereerst wil de Expertgroep Alimentatie, de groep die jaarlijks het Rapport Alimentatienormen opstelt, één systeem hanteren voor wat betreft de woonlasten bij het bepalen van de draagkracht zowel bij kinderalimentatie als bij partneralimentatie. Dit geeft ten tweede eenvoud en een meer voorspelbare uitkomst. Tevens levert dit minder discussie op tussen de betrokken partijen. Met deze berekeningswijze wordt tot slot voorkomen dat er een tekort aan draagkracht is voor het betalen van een eventuele kinderalimentatie, terwijl in sommige gevallen er bij de onderhoudsplichtige ex-partner wel draagkracht is voor partneralimentatie op basis van de werkelijke woonlast.

Heeft u rechtsbijstand nodig bij de (berekening of wijziging van de) partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Wij bij Willems van Bladel Advocaten kunnen de alimentatie voor u berekenen en vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Tevens kunnen wij u bijstaan tijdens een gerechtelijke procedure omtrent de alimentatie. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!