OMGANGSREGELING

Een goede omgangsregeling geeft duidelijkheid voor beide ouders, zodat het kind met beide ouders contact kan blijven onderhouden.

Wanneer ouders uit elkaar zijn of een kind niet is geboren uit een relatie kan het voorkomen dat het kind met de ene ouder meer contact heeft dan met de andere ouder. Ook kan het voorkomen dat het kind met de ene ouder helemaal geen contact meer heeft, maar de ouder en het kind dit wel graag willen maar niet kunnen omdat de andere ouder dit tegenhoudt. In zo’n situatie kun je de rechter verzoeken om een omgangsregeling vast te laten stellen.

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling is een regeling waarin is bepaalt hoe vaak de ouder omgang heeft met het kind, wanneer de ouder omgang heeft met het kind en waar de ouder omgang heeft met het kind.

Recht op omgang met kind of ouder

Volgens de wet heeft elk kind en elke ouder, ook al heeft deze geen gezag, recht op omgang met elkaar. De wet stelt zelfs dat het een plicht is voor de ouder om omgang te hebben met zijn kind. Dit is dus een verplichting voor de ouder.

Omgangsregeling in belang van kind

Het verzoek tot een omgangsregeling kan door de rechter ook geweigerd worden. Het gaat hier dan om situaties waarin het nadelig voor het kind zou zijn om omgang te hebben met die ouder. Er zijn vier van dit soort situaties waarin de rechter een verzoek tot omgang kan weigeren.

Ontwikkeling van omgangsregeling moet in belang zijn van het kind

De eerste situatie is de situatie waarin omgang nadelige gevolgen heeft voor de lichamelijke of geestelijke ontwikkeling van het kind. Voorbeelden hiervan zijn verbaal en non verbaal geweld, ondervoeding, tekort aan nachtrust etc. Wanneer het kind hiermee in aanraking zal komen zal dit een nadelig effect hebben op zijn ontwikkeling.

Verantwoorde leefsituatie een vereiste

De tweede situatie is de situatie waarin de ouder die omgang wilt, hiertoe niet geschikt is. Voorbeelden hiervan zijn dat de ouder een drank- of drugsprobleem heeft, dakloos is of gedetineerd zit. De rechter acht in dit soort situaties het belang van het kind groter, dan het belang van de ouder die graag omgang wilt. Een kind hoort hiermee niet in aanraking te komen.

Kind wil zelf geen omgang met ouder

De derde situatie is de situatie waarin het kind, van twaalf jaar of ouder, zelf aangeeft bezwaar te hebben tegen omgang met de ouder. Het kind heeft bijvoorbeeld slechte ervaringen met de ouder en wilt dit niet nog eens meemaken. Het kind kan dan zelf aangeven dat hij geen omgang wilt met de ouder.

Omgang in strijd met zwaarwegende belangen

De laatste situatie is de situatie waarin omgang in strijd is met de zwaarwegende belangen van het kind. Deze voorwaarde wordt gehanteerd, wanneer de situatie niet onder een van de voorgaande situaties valt. Wanneer de rechter van mening is dat de omgang in strijd is met het zwaarwegende belang van het kind, dan zal hij het verzoek nooit toewijzen.

Gevolgen van toewijzing omgangsregeling

Als het verzoek tot een omgangsregeling wordt toegewezen door de rechter, heeft de ouder gelijk meer rechten en plichten. Een van deze rechten is de informatieplicht van de ouder met gezag. De informatieplicht van de gezaghebbende ouder houdt in dat deze de andere ouder (zonder gezag, met omgangsregeling) op de hoogte moet stellen van gewichtige aangelegenheden. Voorbeelden hiervan zijn het kiezen van een nieuwe school, op vakantie gaan en het zetten van een piercing. De gezaghebbende ouder moet de andere ouder hiervan dan op de hoogte stellen.

Recht op informatie welzijn kind: ook plicht voor derden

Een ander recht dat de ouder met een omgangsregeling/gezag heeft, is de informatieplicht van derden. Dit houdt in dat derden de ouder met een omgangsregeling op de hoogte moeten stellen van aangelegenheden die zien op de verzorging en opvoeding van het kind. Denk hierbij aan een dokter, die moet de ouder ervan op de hoogte stellen als het kind ziek is. De school moet nieuwsbrieven, uitnodigen voor ouderavonden e.d. doorsturen naar de ouder. Als het kind op ballet zit, dan hoort de ouder uitnodigen etc. te ontvangen. Dit is een plicht van derden. Ook al is de gezaghebbende ouder hierop tegen en wilt de ouder de derden tegenhouden, dan moeten zij zich alsnog aan deze plicht houden.

Wijziging omgangsregeling

Een omgangsregeling kan ook gewijzigd worden. Dit kan op verzoek van één of beide ouders. De rechter gaat de belangen van het kind afwegen aan de belangen van de ouder en komt dan tot een beslissing. Het verzoek tot wijziging van de omgangsregeling kan alleen als de omstandigheden gewijzigd zijn of ten tijde van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een voorbeeld hiervan is dat de rechter een verzoek tot omgang heeft toegewezen, maar hij niet wist dat de ouder een drugsprobleem heeft.

12 jaar en ouder

Wanneer een kind twaalf jaar of ouder is, kan deze aan de rechter aangeven dat hij meer of minder omgang wilt met zijn ouder. De rechter kan dan ambtshalve, op eigen beslissing, de omgangsregeling wijzigen.

Wij nemen graag contact met u op

    ADVOCATENKANTOOR IN DEN BOSCH

    Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor in Den Bosch en helpt u graag bij het oplossen van juridische problemen. Onze advocaten zijn gedreven, doortastend en betrokken bij uw situatie. Onze insteek is om juridische problemen reeds in een vroeg stadium te tackelen, om daarmee een procedure bij de rechter te voorkomen. Kan er door ons geen minnelijke regeling worden getroffen, dan schromen wij niet om te procederen. De binnen ons kantoor aanwezige proceservaring en doorzettingsvermogen komen op dat moment goed van pas.